ระหัตร โรจนประดิษฐ์.

โครงการบริการนวัตกรมโลจิสติกส์ : กรณีบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน). Logistics service innovation : case of Thai Airways International - 2561 [2018]

1685-618X


บริษัทการบินไทย.


การขนส่งทางอากาศ--ระวาง.
โลจิสติกส์ทางธุรกิจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305