ระหัตร โรจนประดิษฐ์.

โครงการวางแผนศูนย์โลจิสติกส์ทางทะเลในอ่าวไทย (1). Sea Logistics Center project in the Gulf of Thailand (1) - 2561 [2018]

1685-618X


โลจิสติกส์ทางธุรกิจ--วิธีการจำลองแบบ--ไทย.
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305