ศานติ ภักดีคำ.

ตามข้าหลวงไทยไปย้ายปราสาทขอม (5) พระราชมุนีมาแต่ศรีอยุธยาไปไหว้พระที่เมืองพระนครสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช. - 2562 [2019]

0125-3654


ประติมากรรมพุทธศาสนา--จารึก.


ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงศรีอยุธยา, 1893-2310.
กัมพูชา--อารยธรรม.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305