ธีระวัฒน์ แสนคำ.

รื้อหอผี-จับสึกพระ : การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาของพระเจ้าโพธิสาลราชแห่งล้านช้าง. - 2562 [2019]

0125-3654


ลาว--ประวัติศาสตร์.
ลานช้าง (อาณาจักร)--ประวัติศาสตร์.
ลานช้าง (อาณาจักร)--ความเป็นอยู่และประเพณี.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305