กัลยา แก้วอัสดร.

ตลาดอินเดีย โอกาสในท่ามกลางชนชั้นและวรรณะ. - 2559 [2016]

1513-4733


อินเดีย--การค้า--ไทย
ไทย--การค้า--อินเดีย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305