ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

รายได้ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลมีความหมายเดียวกับเงินได้พึงประเมินหรือไม่?. - 2558 [2015]

0125-5991


ภาษีเงินได้--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
การประเมินภาษี--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
บริษัท--ภาษีอากร--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
คำพิพากษาศาล (ย่อ)--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305