ณัฐธิดา ใจเย็น.

ความเหมาะสมของมาตรการทางกฎหมายอาญาที่ใช้บังคับแก่ภิกษุในการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ : ศึกษาเฉพาะกรณีลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง. - 2559 [2016]


บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

1906-2850

ภิกษุ พระวินัย อาบัติ โทษ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ การรับโทษหนักขึ้น ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง เรี่ยไร อวดอ้างคุณวิเศษ อวดอุตริมนุสธรรม

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305