การพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็นท่าอากาศยานพาณิชย์แห่งที่ 3 ของประเทศไทย.

ระหัตร โรจนประดิษฐ์.

การพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็นท่าอากาศยานพาณิชย์แห่งที่ 3 ของประเทศไทย. Development of U-tapao Airport to be Thailand International Airport III, Rayong Province Thailand - 2558 [2015]

1685-618X


ท่าอากาศยาน--การจัดการ .

สนามบินอู่ตะเภา
Share this title:

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305