ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มน้อยกว่าที่ขอคืนไว้. - 2560 [2017]

0125-6580


ภาษีมูลค่าเพิ่ม--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
การขอคืนภาษี.
การขอคืนภาษี.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305