วิทยา กิจชาญไพบูลย์.

หลังสวน วิลเลจ แข่งด้วยนวัตกรรม. - 2558 [2015]

0857-7838


การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์.
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์--ไทย--กรุงเทพฯ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305