ศรันย์ทัศน์ ตั้งคุณานนท์.

วิสัยทัศน์ เกศรา มัญชุศรี SET2020 สู่ DJSI Thailand. - 2558 [2015]

0857-7838


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.


การจัดการอุตสาหกรรม--ไทย.
การพัฒนาแบบยั่งยืน.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305