ศรันย์ทัศน์ ตั้งคุณานนท์.

ยุคทอง TPCH. - 2558 [2015]

0857-7838


เชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล.


บริษัททีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง.


อุตสาหกรรมพลังงาน--ไทย.
โรงไฟฟ้า.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305