ศรันย์ทัศน์ ตั้งคุณานนท์.

BANPU restructure to SD. - 2558 [2015]

0857-7838


บริษัทบ้านปู.


การพัฒนาแบบยั่งยืน--ไทย.
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305