บดินทร์ มณีพฤกษ์

ศูนย์ผักผลไม้อาฟต้า ตลาดหัวอิฐพร้อมลุย ศักยภาพมีแต่รัฐจะสนหรือไม่? - 2536 [1993]


สินค้าเกษตร--การตลาด--ไทย

ศูนย์ผักผลไม้อาฟต้า

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305