ปราณี ลาภจารุพงศ์.

DEmark ตอกหมุด 'ดีไซน์' ไทย ทะยานสู่เวทีระดับโลก. - 2560 [2017]

0857-7838


การออกแบบ--การตลาด--ไทย.
สินค้า--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305