บัญชร ชวาลศิลป์.

กระสุนปริศนาที่หินลับ ที่มั่นสุดท้ายพระยาศรีสิทธิสงคราม. - 2562 [2019]

0125-3654


ศรีสิทธิสงคราม (ดิ่น), พ.อ. พระยา, 2434-2476.


ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์--รัชกาลที่ 7--สมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง, 2475-2477.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305