ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.

วัฏจักรของ 4 ระบอบการเมืองแบบผสมผสานราชาธิปไตย อำมาตยาธิปไตย ธนาธิปไตย และประชาธิปไตย. Mix of four regimes : monarchy, bureaucratic polity, plutocracy, and democracy - 2561 [2018]

1685-9855

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305