ณรงค์ ใจหาญ

การพัฒนาระบบการสอบสวนในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับการพิจาณาคดีในระบบไต่สวน. - 2561 [2018]


บทความภาษาไทย:บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

0125-0558

สอบสวน คดีค้ามนุษย์ ไตสวน

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305