ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

การรับซื้อลดเช็คถือเป็นการประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์หรือไม่?. - 2560 [2017]

0125-6580


คำพิพากษาศาล (ย่อ)--ไทย.
เช็ค--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305