เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

"น่าคิด...คิดต่อ"...จากหนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากร (ruling). - 2560 [2017]

0125-6580


ภาษีอากร--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
ภาษีเงินได้--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
ภาษีมูลค่าเพิ่ม--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305