ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

ค่าสิทธิ (royalty) หรือค่าบริการ (service fee). - 2560 [2017]

0125-6580


คำพิพากษาศาล (ย่อ)--ไทย.
ภาษีซ้อน.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305