ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

การซื้อสินทรัพย์สินเชื่อธุรกิจจาก ปรส. ถือเป็นการประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์หรือไม่. - 2558 [2015]

0125-6580


กฎหมายการธนาคาร--ไทย.
คำพิพากษาศาล (ย่อ)--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305