ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

หลักเกณฑ์การเสียอากรแสตมป์ใหม่ "ผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจจ้างทำของควรรู้". - 2558 [2015]

0125-6580


การจัดเก็บภาษี--ไทย.
อากรแสตมป์--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305