ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

ลูกจ้างได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (warrant) จากนายจ้าง ต้องเสียภาษีหรือไม่? เพียงใด?. - 2558 [2015]

0125-6580


ใบสำคัญแสดงสิทธิ--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
คำพิพากษาศาล (ย่อ)--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305