ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

นโยบายการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ที่ภาคธุรกิจควรทราบ. - 2558 [2015]

0125-6580


การจัดเก็บภาษี--ไทย.
ภาษีอากร--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305