ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

การจัดให้มีเหตุผลแห่งการประเมินก่อนสิ้นสุดกระบวนพิจารณาอุทธรณ์. - 2558 [2015]

0125-6580


การประเมินภาษี--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
คำพิพากษาศาล (ย่อ)--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305