ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

การขายห้องชุดต้องใช้ราคาใดในการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ. - 2558 [2015]

0125-6580


อาคารชุด--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
คำพิพากษาศาล (ย่อ)--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305