ชุมพร เสนไสย.

108 ประเด็นภาษีที่นักบัญชีควรรู้ (ตอนที่ 6). - 2558 [2015]

0125-6580


ภาษีมูลค่าเพิ่ม--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
การบัญชีภาษีอากร.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305