พิพัฒน์ รักวงษ์บุตร.

นำส่งงบการเงินด้วยรูปแบบ XBRL in Excel. - 2559 [2016]

0125-6580


งบการเงิน--มาตรฐาน.
การเงินธุรกิจ--การประมวลผลข้อมูล.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305