ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

ปัญหาความแตกต่างของสัญญาทางธุรกิจที่นักบัญชีและนักบริหารควรทราบ ตอนที่ 2 : สัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาให้บริการใช้พื้นที่. - 2559 [2016]

0125-6580


ผู้ให้เช่าและผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์--ไทย.
สัญญาเช่า--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305