เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

"น่าคิด/คิดต่อ"...จากคำพิพากษาศาลฎีกาด้านภาษี ประเด็น : ปัญหาการใช้อำนาจประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 5 จากรายรับก่อนหักรายจ่ายของเจ้าพนักงานสรรพากร. - 2559 [2016]

0125-6580


ภาษีเงินได้--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
นิติบุคคล--ภาษีอากร--ไทย.
คำพิพากษาศาล (ย่อ)--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305