สุเทพ พงษ์พิทักษ์.

การเสียภาษีและการตรวจสอบภาษีของธุรกิจใน LTO (ตอนจบ). - 2559 [2016]

0125-6580


การสอบบัญชีภาษีอากร--ไทย.
ภาษีมูลค่าเพิ่ม--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305