ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่?. - 2559 [2016]

0125-6580


การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์--ไทย.
ภาษีอากร--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
คำพิพากษาศาล (ย่อ)--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305