สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

10 ประเด็นปัญหาภาษีอากรที่นักบัญชีต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ. - 2559 [2016]

0125-6580


นิติบุคคล--ภาษีอากร--ไทย.
การบัญชีภาษีอากร.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305