พุทธิมา เกิดศิริ.

อากรแสตมป์ ภาระภาษีที่ไม่ควรมองข้าม (ตอนที่ 13). - 2559 [2016]

0125-6580


อากรแสตมป์--ไทย.
ภาษีอากร--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305