รัตติกาล เจนจัด.

กระบวนการพัฒนานักสื่อสารงานวิจัยท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่งานวิจัย. Development of local communicators for disseminating the research work - 2562[2019]

ฉบับ "ข้ามพื้นที่...ข้ามวัฒนธรรม...และข้ามอื่นๆ อีกมากมาย"


บทความภาษาไทย ; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

0125-8192

การพัฒนานักสื่อสารงานวิจัย การเผยแพร่งานวิจัย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305