ระหัตร โรจนประดิษฐ์.

สถาปัตยกรรมผังเมืองดิจิทัล : กรณีศึกษา ทาลลินน์-เอสโตเนีย "เมืองหลวงดิจิทัล". Digital urban architecture : case of Tallinn-Estonia "the capital digital city" - 2562 [2019]

1685-618X


ผังเมือง--นวัตกรรมทางเทคโนโลยี.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305