ระหัตร โรจนประดิษฐ์.

โครงการวางแผนศูนย์โลจิสติกส์ทางทะเลในอ่าวไทย (2) - 2562 [2019]

1685-618X


โลจิสติกส์ทางธุรกิจ--วิธีการจำลองแบบ--ไทย.
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305