ปรีดี พิศภูมิวิถี.

คลองภาษีเจริญ-ดำเนินสะดวก : นวัติวิถีสมัยรัชกาลที่ 4. - 2563 [2020]

0125-3654


คลอง--ประวัติ--ไทย--กรุงเทพฯ
คลอง--ประวัติ--ไทย--ราชบุรี.


ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์--รัชกาลที่ 4, 2394-2411.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305