ชัยยศ เอี่ยมวรนิรันดร์.

ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมความดันโลหิตของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลลำปาง. Factors associated with uncontrolled hypertension in patients with type 2 diabetes in Lampang Hospital - 2555 [2012]


บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

0125-4235


ความดันเลือดสูง--การป้องกันและควบคุม.
เบาหวานชนิดที่ 2.
ผู้ป่วยเบาหวาน.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305