ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

คำวินิจฉัยใหม่ของศาลรัฐธรรมนูญมีผลต่อการเสียภาษีของสามีและภริยาอย่างไร?. - 2556 [2013]

0125-5991


ภาษีเงินได้--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
ศาลรัฐธรรมนูญ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305