กณิศา พัฒธนานุรักษ์.

การตรวจทางเซลล์วิทยาของเยื่อบุจมูกและอาการของโรคโพรงจมูกอักเสบเรื้อรังชนิดไม่แพ้. Nasal cytology findings and nasal symptoms in non-allergic rhinitis (preliminary report) - 2557 [2014]


บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

0857-2321


เยื่อจมูกอักเสบ--การวินิจฉัย.
เซลล์วิทยา.
เซลล์มาสต์.
อีโอซิโนฟิล.

Nonallergic rhinitis Vasomotor rhinitis Nasal cytology

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305