วนศรี ไพศาลตันติวงศ์.

ความก้าวหน้าทางกฎหมายที่มีต่อบริการทางการแพทย์กรณีผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือสื่อความหมายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย. Legal development to health services on the hearing impaired and related laws in Thailand - 2557 [2014]


บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

0857-2321


บริการทางการแพทย์--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
คนพิการทางการได้ยิน--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305