อาวุธ โพธิ์เล็ก.

การสร้างเศรษฐกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC's economic building) ตอนจบ. - 2557 [2014]

0125-6580


ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.


เอเชียตะวันออกเฉียงใต้--การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305