ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

"ขอบเขตอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์". - 2557 [2014]

0125-6580


การอุทธรณ์ภาษีอากร--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305