ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

กลยุทธ์การวางแผนภาษีในการทำสัญญา (contractual tax planning) (ตอนที่ 20) "มุ่งสู่เวทีแฟรนไชส์ร้านอาหารโลก". - 2557 [2014]

0125-6580


การวางแผนภาษีอากร.
สัญญา.
แฟรนไชส์ (การขายปลีก)

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305