กลยุทธ์การวางแผนภาษีในการทำสัญญา (contractual tax planning) (ตอนที่ 18) "กลยุทธ์การวางแผนภาษีในการทำสัญญาเช่า กรณีศึกษา : ควรประกอบธุรกิจเช่าอสังหาริมทรัพย์ในนามของใคร".

ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

กลยุทธ์การวางแผนภาษีในการทำสัญญา (contractual tax planning) (ตอนที่ 18) "กลยุทธ์การวางแผนภาษีในการทำสัญญาเช่า กรณีศึกษา : ควรประกอบธุรกิจเช่าอสังหาริมทรัพย์ในนามของใคร". - 2557 [2014]

0125-6580


การวางแผนภาษีอากร--ไทย.
ธุรกิจเช่าทรัพย์--ภาษีอากร--ไทย.
สัญญา.
Share this title:

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305