ชุมพร เสนไสย.

สารพันปัญหา ภ.ง.ด. 54 vs ภ.พ. 36 (ตอนที่ 9). - 2557 [2014]

0125-6580


ภาษีเงินได้--ไทย.
ภาษีมูลค่าเพิ่ม--ไทย.
บริษัท--ภาษีอากร--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305