เรื่องจากปก วัฒนธรรมไทย? ลูกสาว-หาเงิน ลูกชาย-ใช้เงิน โดยกองบรรณาธิการ. - 2537 [1994]

จากการเสนอปาฐกถาเรื่อง "พะเยากับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม" โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์.

0125-3654


สตรีชนบท--ไทย.
โสเภณี--ไทย.


พะเยา--ภาวะสังคม.
พะเยา--ภาวะเศรษฐกิจ.
ไทย--อารยธรรม.

วัฒนธรรมไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305