ชญานิจฉ์ ดาศรี.

ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ ผลักดันไทยสู่เวทีการค้าไร้พรมแดน. - 2555 [2012]

0857-7838


กระทรวงพาณิชย์.


การค้าระหว่างประเทศ.
การวางแผนธุรกิจ.
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305